Cập nhật tiến độ thi công dự án căn hộ Richmond City tháng 5 – 2018

Tiến độ căn hộ Richmond City Tháng 5 – 2018 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory, thi công cột sàn tầng 14 block Glory, và xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory.


Hình ảnh tổng thể block Glory


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – hình thành sàn tầng 13


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – hình thành sàn tầng 13


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – hình thành sàn tầng 13


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – đổ cột sàn tầng 14 


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – đổ cột sàn tầng 14 


Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – xây tường bao tầng 6 và tầng 7 block Glory

 Hình ảnh tiến độ thi công dự án Richmond City – xây tường bao tầng 6 và tầng 7 block Glory

SHARE